Behandling av personuppgifter

Ambea respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter.

Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via Ambeas webbsajt registrera dig för att ta del av olika typer av pressmeddelanden och nyhetsbrev. Vi kan vi därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, företagsnamn på det bolag du representerar, uppgifter om hur du kan bli kontaktad (telefonnummer och e-postadress).

Affärskontakter

Ambea kan komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som Ambea eller bolag i Ambeakoncernen har affärsmässig kontakt med såsom; kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Detta gäller potentiella, pågående och avslutade kontakter som lagras i affärsrelaterade avtal eller faktureringsunderlag.

Typ av personuppgifter som vi kommer att behandla kan vara kontaktuppgifter och organisatoriska uppgifter.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för distribution av nyhetsbrev, pressmeddelande eller annan typ av information om oss.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur Ambea behandlar dina personuppgifter.

I en affärsrelation behandlas personuppgifterna för att kunna förvalta, fullfölja avtal samt informera och marknadsföra tjänsten.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Gällande distribution av nyhetsbrev och pressmeddelanden så sparas dina kontaktuppgifter tillsvidare. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka ”Klicka här om du vill avanmäla dig” i nyhetsbrevet/pressmeddelandet.

Affärskontakter

Informationen sparas så länge affärsrelationen med Ambea är aktiv eller så länge informationen behövs för uppföljning och annan kontakt i ändamålsenliga syften.

Tredje part

Vi delar insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallat personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Ambea. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Här hittar du blanketten

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@ambea.se.

Om denna policy

Ambea kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.

Denna policy gäller från och med 2018-03-22.