Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen sätter ramverket för en ansvarsfull, strukturerad och transparent styrning genom efterlevnad av interna riktlinjer och processer, samt externt regelverk.

Bolagsstyrningen ska säkerställa att bolaget sköts på ett effektivt, och på ett för aktieägarna säkert sätt, vilket i sin tur ska bidra till att skydda aktieägarnas intressen och därmed skapa rätt förutsättningar till avkastning på investerat kapital.

Ambea är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Ambeas bolagsstyrning utgår från interna riktlinjer och föreskrifter, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter, samt svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”). Information om koden och den svenska modellen för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrning innefattar diverse bolagsorgan och funktioner med ett för vart och ett av dessa definierat inflytande- och ansvarsområde vilka redogörs för nedan.

Ambeas bolagsstyrningsstruktur

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av Årsredovisningen och återfinns här.

Mer information för dig som är investerare

kvinnor framför sten med leksaksankor

Bolagsstämma

I-pad med bild av ambeas webbplatts samt tekopp

Styrelse

Fia med knuff

Koncernledning

äldre kvinna i röd-vitrandig tröja tittar p kvinna

Revisorer

äldre man och ung flicka

Arvoden och ersättningar

Tillståndsplikt och myndighetstillsyn

två flickor tillsammans i en soffa

Bolagsordning

medarbetare i blå arbetskläder pratar

Intern kontroll och riskhantering