Arvoden till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

Totalt 3 475 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 870 000 kronor till styrelsens ordförande och med
365 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. 160 000 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet och 110 000 kronor till respektive ordförande i ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.