Incitamentsprogram

Bolaget har två långsiktiga incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram.

Teckningsoptionsprogram 2022

Vid årsstämma den 12 maj 2022 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 40 personer bland ledande befattningshavare, vilka delas in i fem kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 944 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av motsvarande antal nya stamaktier i bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som är beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelningen är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 115 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2022. Teckningskursen är fastställd till 56,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för 1 januari – 31 september 2025. Om, vid teckning av aktie, stängningskursen den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av teckningskursen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 200 procent av teckningskursen.

Teckningsoptionsprogram 2021

Vid årsstämma den 12 maj 2021 beslutades om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 34 personer bland ledande befattningshavare, vilka delas in i fem kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 956 148 teckningsoptioner, dock motsvarande en maximal total investering av deltagarna om 5 450 000 kronor, som berättigar till nyteckning av motsvarande antal nya stamaktier i bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som är beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelningen är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 115 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2021 . Teckningskursen är fastställd till 77,90 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för 1 januari – 31 september 2024. Om, vid teckning av aktie, stängningskursen den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av teckningskursen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 200 procent av teckningskursen.