Bolagsordning

Bolagsordning för Ambea AB (publ), organisationsnummer 556468-4354, antagen på årsstämma den 15 maj 2020.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ambea AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag erbjuda tjänster av hög kvalitet till äldre och personer med funktionsnedsättning samt bedriva annan verksamhet med inriktning mot service, omsorg, lärande och/eller annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

8 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

9 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

11 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dag som anges i kallelsen till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

12 § Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter;
 11. i förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter;
 12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.