Ambeas årsstämma ägde rum den 11 maj 2023, på Vardaga Villa Solhem, Avestagatan 31, 163 53 Stockholm Spånga.

Information och handlingar som tillgängliggjordes inför stämman

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

– vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2023, och

– senast den 5 maj 2023 anmäla sig elektroniskt via bolagets hemsida ambea.se/investerare eller via e-post till proxy@computershare.se, per post till Computershare AB, ”Ambeas årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon 0771-24 64 00 eller registrering online, anmälan till bolagsstämma (computershare).

– Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefon­nummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Elektronisk röstning – aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk till formulär för elektronisk röstning.