Information och kommunikation

Ambea har kommunikations- och informationskanaler som syftar till att möjliggöra att relevant information snabbt och korrekt kan spridas såväl externt som internt. 

Kommunikationsstrukturen bygger på att relevant information ska kommuniceras på rätt sätt, till rätt mottagare och vid rätt tidpunkt. Att kommunicera relevant information, både uppåt och nedåt i organisationen samt till externa parter är en integrerad del av Ambeas verksamhetsstyrning samt en viktig del av god intern kontroll. Det åligger företagsledningen att säkerställa att processansvariga inom Ambea har tillräckligt med kunskap om de väsentliga riskerna samt relaterade kontrollaktiviteter i den specifika processen. Vidare finns det ett etablerat arbetssätt att den enskilde medarbetaren rapporterar brister och avvikelser som upptäckts vid kontroller även om dessa har korrigerats. Syftet är att få en god bild av hur arbetet sker och kunna vidta åtgärder och förbättringar i processerna.