Kontrollaktiviteter och uppföljning

Kontroll och uppföljning av verksamheten sker löpande mot fastställda mål. Styrelsens kontroll vad avser kvalitetsrisker sker främst genom kvalitets- och hållbarhetsutskottet samt vad avser finansiella risker främst genom revisionsutskottet.

Den interna kontrollen kring finansiell rapportering utgörs av ett antal definierade processer som omfattar den interna behörighetsstrukturen, manuella och automatiserade kontroller och avstämningar, dokumentation över finansiella processer och policies för respektive område. Ambea har också en etablerad kontrollstruktur som omfattas av tre nivåer i organisatioen: controller funktionen inom respektive affärsområde, en bolagsövergripande finansfunktion samt ytterst av revisionsutskottet.

Utöver kontrollaktiviteter på processnivå utförs ett antal koncernövergripande kontroller, till exempel genom kontroll av den månatliga finansiella och operativa rapporteringen, samt formaliserade kontroller kring budget och prognos rapportering. Bolagets nyckelprocesser för finansiell rapportering utvärderas löpande av CFO och ekonomiorganisationen som i sin tur rapporterar till revisionsutskottet. Vidare granskar även Ambeas revisor utvalda delar av den finansiella riskstyrningen och rapporterar utfallet till revisionsutskottet.

Ambeas arbete med uppföljning av finansiell intern kontroll och riskstyrning sker genom en löpande uppföljning av verksamheten mot uppställda mål och utveckling av nyckeltal med fokus på tidiga varningssignaler.

Systemet för intern kontroll med avseende på kvalitet syftar till att säkerställa en tillförlitlig rapportering och uppföljning av Ambeas kvalitetsresultat samt att garantera en erforderlig övervakning av efterlevnaden av bolagets policies, principer och instruktioner samt av lag och övriga krav.  För att mäta kvalitet i verksamheten gör Ambea bland annat kontinuerliga kvalitetsundersökningarna samt upprättar kvartalsvisa kvalitetsrapporter.

Efterlevnad av policyer och lagstiftning prövas och eventuella avvikelser och identifierade risker inom ramen för kontrollprocesser leder till korrigerande åtgärder, förbättring av processer, rutiner och övervakning efter beredning inom företagsledningen eller styrelsen. Utöver den verkställande direktörens och koncernledningens dagliga hantering av risker i verksamheten och den finansiella rapporteringen så presenterar den verkställande direktören för styrelsen årligen en koncernövergripande riskanalys, vilket innefattar Ambeas samtliga identifierade risker samt en åtgärdsplan för de högst prioriterade riskerna.