Kontrollmiljö

Ambeas styrelse har inrättat ett revisionsutskott med fokus på intern kontroll med avseende på finansiell rapportering, samt ett kvalitets- och hållbarhetsutskott, med fokus på kvalitet i Ambeas verksamhet. Styrelsen fastställer årligen ett antal styrande dokument som ska ge stöd för styrelsen och ledningen för att säkerställa en fullständig intern kontroll och riskstyrning inom koncernen.

Företagsledningen är ansvarig för att det på en central nivå finns styrdokument för intern kontroll och styrning, till exempel finanspolicyn och ekonomihandboken, som ska ge stöd för samtliga anställda inom Ambea att agera i enlighet med Ambeas internt uppsatta regler och riktlinje. Företagsledningen är också ansvarig för att löpande rapportera till styrelse och revisionsutskottet. Bolagets CFO har, genom delegering, ett operativt ansvar för den interna kontrollen och riskstyrningen avseende finansiell rapportering samt för att denna är implementerad och efterlevs.

Ambeas kontroll och riskstyrning för kvalitet i verksamheten sker genom bolagets kvalitetsledningsmodell, som är ett kvalitetssystem med syfte att garantera hög kvalitet inom alla processer och verksamheter. På enhetsnivå finns det kvalitetsråd och centralt finns en kvalitetsavdelning som rapporterar direkt till företagsledningen och kvalitets- och hållbarhetsutskottet. Dessutom görs internkontroller och regelbundna granskningar av IVO.