Ramverk för intern kontroll

Ambeas interna styrning och kontroll avser riskstyrning avseende finansiell rapportering samt riskstyrning avseende verksamheten.

Riskstyrningen avseende finansiell rapportering syftar till att säkerställa att den sker på ett tillförlitligt sätt och ger en korrekt bild av Ambeas finansiella ställning utifrån lagkrav och tillämpliga redovisningsstandarder.

Ambea har valt att implementera det internationellt erkända COSO-ramverket som ett arbetssätt för att strukturera arbetet med intern kontroll i finansiell rapportering. COSO definierar intern styrning och kontroll som en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier: (i) effektivitet och produktivitet i verksamheten, (ii) tillförlitlig finansiell rapportering, samt (iii) efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.

Riskstyrningen avseende verksamheten, där en av de viktigaste riskerna handlar om kvalitetsrisken, genomförs inom ramen för styrningsprocessen Care Management Model som syftar till att säkerställa kvalitetskontroll och definiera åtgärder för hur kvalitetsförbättringar ska implementeras.

För att kunna garantera hög kvalitet inom alla Ambeas processer och verksamheter, och inom hela ledningsstrukturen från högsta ledningen till varje enskild enhet och medarbetare, utgår Care Management modellen från följande grundpelare: (i) ett branschledande system för kvalitetskontroll och rapportering, (ii) en stabil ledningsprocess, (iii) ledarskap och utbildning samt (iv) verksamhetseffektivisering och digitalisering.