Riskbedömning

Ambeas riskhantering och utvärdering går i korthet ut på att i ett första led identifiera koncernens relevanta risker inom ramen för den finansiella rapporteringen, men även inom ramen för den löpande verksamheten och det kvalitetsarbete Ambea bedriver.

Revisionsutskottet och företagsledningen ansvarar för att säkerställa att en process för riskbedömning och riskhantering finns för den finansiella rapporteringen.

Ambea gör kontinuerliga utvärderingar av riskerna i verksamheten, såväl finansiella som operationella, samt kontrollerar och övervakar faktorer som kan påverka Ambeas rörelseresultat.

Riskbedömningen är även en central del av den årliga strategiprocessen, där risker som kan ha en påverkan på Ambeas strategiska ambition utvärderas. När en risk har identifierats utvärderas risken utifrån hur stor effekt en risk kan få på bolagets strategi om risken skulle materialiseras och sannolikheten för att risken materialiseras. Vidare analyseras och utvärderas risker inom intern kontroll med avseende på den finansiella rapporteringen kontinuerligt i den löpande verksamheten.

Bolaget bedömer att en av de viktigaste riskerna att hantera är kvalitetsrisken, det vill säga risken att kvaliteten inte når upp till myndigheters eller omsorgstagares krav och den politiska risk som följer av det faktum att verksamhetens förutsättningar till stor del baseras på politiska beslut. Båda dessa risker hanteras bäst genom en god kvalitetsledningsmodell med tydliga etiska riktlinjer och en hög grad av transparens kring Ambeas verksamhet. Kvalitets- och hållbarhetsutskottet samt företagsledningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att en process för riskbedömning och riskhantering finns för kvalitets- och hållbarhetsarbetet.