Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

På årsstämman den 12 maj 2022 valdes Ernst & Young AB till Ambeas revisor. Staffan Landén är huvudansvarig revisor.
Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Ernst & Young AB har varit Ambeas revisor sedan 2009.

Staffan Landén

  • Auktoriserad Revisor i bolaget sedan 2019
  • Medlem i FAR
  • Född 1963
  • Övriga revisionsuppdrag: revisor i Investment AB Latour samt en av Nasdaq Stockholms utsedda noteringsrevisorer.
Staffan Landén Lindén Porträtt