Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

På senaste årsstämman valdes Ernst & Young AB till Ambeas revisor. Mikael Sjölander är huvudansvarig revisor.
Ernst & Young AB:s kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Ernst & Young AB har varit Ambeas revisor sedan 2009.

Mikael Sjölander

  • Partner vid EY och auktoriserad revisor sedan 2003
  • Medlem i FAR
  • Född 1973
  • Övriga revisionsuppdrag: bland annat Aleris och Praktikertjänst
Mikael Sjölander, revisor