Styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse den verkställande direktören samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktören, vilken innefattar finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Därutöver har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Ambeas styrelse består av sex ordinarie ledamöter, samt tre arbetstagarrepresentanter respektive två arbetstagarsuppleanter.

Styrelseledamöter

porträtt Yrjö Närhinen glasögon vist skjorta blå kavaj

Yrjö Närhinen

Styrelseordförande
porträtt Gunilla Rudebjer i brun kavaj

Gunilla Rudebjer

Styrelseledamot
porträtt Daniel Björklund svart kavaj ljusblå slips

Daniel Björklund

Styrelseledamot
porträtt Samuel skott ljus skorta

Samuel Skott

Styrelseledamot
porträtt Hilde Britt Mellbye glasögon ljusblåprickig blus blå kavaj

Hilde Britt Mellbye

Styrelseledamot
porträtt Dan Olsson ljus skjorta blå kavaj

Dan Olsson

Styrelseledamot
Porträtt Haralampos Kalpakas i grå tröja

Charalampos Kalpakas

Arbetstagarrepresentant
porträtt Patricia Brienco i svart tröja och svart halsband

Patricia Briceño Rodriguez

Arbetstagarrepresentant
porträtt Magnus Sällström brun kavaj, blå väst, röd fluga

Magnus Sällström

Arbetstagarrepresentant
porträtt Martin Rönnlund olivgrön skjorta svart kavaj

Martin Rönnlund

Arbetstagarrepresentant
porträtt Bodil Isaksson svart kavaj grå polotröja

Bodil Isaksson

Arbetstagarrepresentant
Tyvärr, inga sökträffar.

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Ambeas revisionsutskott övervakar bolagets finansiella rapportering, effektiviteten kring intern kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster och i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Medlemmar i Revisionsutskottet:

 • Gunilla Rudebjer (ordförande)
 • Yrjö Närhinen
 • Daniel Björklund
 • Samuel Skott

Ersättningsutskott

Ambea har ett ersättningsutskott som ska bereda förslag om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Medlemmar i Ersättningsutskottet:

 • Yrjö Närhinen (ordförande)
 • Gunilla Rudebjer
 • Daniel Björklund

Kvalitets- och hållbarhetsutskott

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsutskott ska säkerställa att styrelsens ansvar för Ambeas kvalitets- och hållbarhetsfrågor, som är av väsentlig betydelse för bolaget, fullföljs. Vid utskottsmötena diskuteras kvaliteten för verksamheterna Nytida, Vardaga, Stendi och Altiden samt utvecklingen av dessa.

Medlemmar i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet:

 • Dan Olsson (ordförande)
 • Yrjö Närhinen
 • Hilde Britt Mellbye
 • Daniel Björklund