Valberedning

Principer för att utse valberedning

Följande principer gäller för att utse valberedning. Valberedningens sammansättning ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti året före årsstämman. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna, som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser en annan ledamot.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden vilket bland annat innebär förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen lämnar även förslag på arvode till ledamöterna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen som offentliggörs inför varje årsstämma.

Valberedning 2024

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår:

  • Jakob Rikwide Actor S.C.A, ordförande i valberedningen
  • Anette Dahlberg, Första AP-fonden
  • Niclas Röken, Alcur Fonder
  • Yrjö Närhinen, styrelseordförande i Ambea AB (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB
Valberedningen
c/o Johan Regnér
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2024 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman äger rum den 15 maj 2024.

person vars huvud inte syns håller liten växt i vit kruka