Nyheter

Förslag om utdelning dras tillbaka och påverkan av covid-19 på första kvartalet och helåret 2020

Med anledning av den ökad osäkerhet som spridningen av covid-19 orsakat och påföljande ekonomiska effekter har styrelsen i Ambea beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, vilket tidigare publicerats i bokslutskommunikén.

Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkas till mindre grad av covid-19 under det första kvartalet. Under det andra kvartalet ser Ambea ökad osäkerhet kring den finansiella utvecklingen till följd av den fortsatta spridningen av covid-19. Ambea bedömer att efterfrågan på bolagets tjänster fortsatt kommer att vara god framöver, men att covid-19 kortsiktigt kommer ha negativ påverkan.

Ambea har ca 1 100 MSEK i outnyttjade kreditfaciliteter och har tillräcklig likviditet för att hantera en tillfällig avmattning av efterfrågan på bolagets tjänster. För att ytterligare säkerställa att Ambea har maximalt med resurser tillgängliga under kommande tid av ökad osäkerhet väljer styrelsen att dra tillbaka det tidigare förslaget om utdelning.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 klockan 14:30 CET.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se