Finansiella mål

Tillväxt

8-10%

En årlig tillväxttakt av totala intäkter om 8–10 procent genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Lönsamhet

9,5 %

En justerad EBITA-marginal om 9,5 procent på medellång sikt.

Kapitalstruktur

< 3.25x

Nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska inte överstiga 3,25 gånger. Skuldsättningen kan dock tillfälligt att komma att överstiga 3,25 gånger, exempelvis i samband med förvärv. Läs mer om Nettoskuld

Utdelningspolicy

30%

30 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten ska delas ut. Den föreslagna utdelningen ska beakta Ambeas långsiktiga utvecklingsmöjligheter, framtida intäkter, finansiella ställning och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.