Efterfrågan på den övervägande delen av Ambeas tjänster är konstant under årets alla dagar. Vissa specifika tjänster såsom skolverksamhet eller kolloverksamhet uppvisar ett annat efterfrågemönster men påverkar de totala intäkternas säsongsvariation marginellt.
Faktureringsbas är oftast kalenderdag, där varje kalenderdag genererar samma intäkt, vilket gör att antalet kalenderdagar per kvartal utgör den viktigaste faktorn för intäkternas säsongsvariation.
Priserna justeras för en övervägande del av tjänsterna/avtalen årsvis per 1 januari. I undantagsfall förekommer andra prisändringsdatum. De är oftast kopplade till specifika entreprenadavtal och ramavtal eller kopplat till nya omsorgstagare.

Ambeas verksamhet är personalintensiv. Det innebär att en stor andel av kostnaderna utgörs av personalkostnader. Lönerevision sker normalt under slutet av första kvartalet eller under andra kvartalet. Storhelger och andra helgdagar utanför veckosluten påverkar personalkostnaderna betydligt. Ett normalår infaller den största delen av helgdagarna under andra kvartalet, följt av det fjärde kvartalet. Under tredje kvartalet är såväl personalkostnader som övriga kostnader lägre än under övriga kvartal.

Sammantaget gör detta att resultatet är starkast under tredje kvartalet och svagast under andra kvartalet. Första kvartalet uppvisar ofta ett resultat något starkare än det fjärde. Säsongsvariationerna är starkast i Altiden och Stendi medan Nytida och Vardaga uppvisar relativt sett lägre säsongsvariationer.