Ambea strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad.

Refinansieringsrisk

För att minska bolagets refinansieringsrisk har bolaget som policy att inleda förhandlingar om refinansiering minst 18 månader innan gällande avtal förfaller.

Ränterisk

Minst 50 % av bolagets räntebärande skulder säkras till fast ränta genom olika typer av räntederivat.

två kvinnor gör hig h five