Kreditavtal

Ambea genomförde den 31 oktober 2022 omfinansiering av befintligt avtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB och Nordea Bank ABP, Sverige Filial. Det nya avtalet löper på 3 år och innehåller en förlängningsoption på 1 år.

Kreditfaciliteten löper med en räntesats som motsvarar relevant IBOR plus en varierande marginal som baseras på Ambeas nettoskuld i förhållande till EBITDA. Bolaget har en s.k. finansiell covenant, nettoskuld/ EBITDA. Därutöver innehåller finansieringsavtalet marknadsmässiga finansiella villkor vilka måste uppfyllas. Därtill är Ambea skyldig att i samband med etableringen av kreditfaciliteten betala en uppläggningsavgift, att kvartalsvis i efterhand betala en löftesprovision på outnyttjat utrymme under kreditramen, att löpande betala en avgift till facilitetsagenten och i förekommande fall betala en avgift för förlängning av kreditfacilitetens löptid.

Kreditavtalet är strategiskt kopplat till noga utvalda hållbarhetsindikatorer, där räntevillkoren anpassas efter framsteg mot de förutbestämda målen. Nyckeltalen omfattar koncernens initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) inom Scope 1, 2 och 3, ett ökat medarbetarengagemang (eNPS), samt en förbättrad brukarnöjdhet.

TypValutaBelopp (000)Förfallotidpunkt
Revolverande kreditfacilitet, flera valutorSEK (eller motsvarande)4 000 00031 oktober 2025
man och kvinna målar

Avtalet för den revolverande kreditfaciliteten har en förlängningsoption om 1 år.
Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 1 380 MSEK per 31 december 2022.