Nyckeltal – definitioner

NyckeltalDefinition och beräkningSyfte
Tillväxt (%)Tillväxt utgörs av försäljningsökning i förhållande till jämförelseperioden.
Periodens ökning i nettoomsättning/ Jämförelseperiodens nettoomsättning
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets försäljningsökning
Förvärvad tillväxt (%)Periodens ökning i nettoomsättning från förvärv/Jämförelseperiodens nettoomsättningNyckeltalet används för att följa upp hur stor del av bolagets försäljningsökning som genererats genom förvärv
Valutaeffekt på tillväxt (%)Periodens ökning i nettoomsättning hänförlig till förändring i valutakurser/Jämförelseperiodens nettoomsättningNyckeltalet används för att följa upp hur stor del av bolagets omsättningsökning som är drivet av förändring i valutakurser
Organisk tillväxt (%)Periodens ökning i nettoomsättning justerad för förvärv, avyttringar och valuta/Jämförelseperiodens nettoomsättningNyckeltalet används vid analys av underliggande omsättningstillväxt driven av jämförbara enheter mellan olika perioder
Rörelseresultat (EBIT)Periodens resultat före finansiella poster och skatt
Summa rörelsens intäkter – Rörelsekostnader
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat som genereras av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
EBITARörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
Rörelseresultat (EBIT) + Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Jämförelsestörande posterPoster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat. Inkluderar:
– Transaktionskostnader hänförliga till större förvärv
– Större omorganisationer
Nyckeltalet jämförelsestörande poster används för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten
Justerad EBITARörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat
EBITA + Jämförelsestörande poster
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
EBITDARörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT) + Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Justerad EBITDARörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat.
EBITDA + Jämförelsestörande poster
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten med en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Operativt kassaflödeTotalt kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive skatt, finansnetto samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter
EBITDA + Förändringar i rörelsekapital + Kassaflöde från investeringsverksamheten exkl. förvärv och avyttringar av dotterbolag + justering för kassaflöde från investeringsverksamheten avseende ökad kapacitet/tillväxt
Nyckeltalet visar kassaflödet från bolagets verksamhet, exklusive företagsförvärv, företagsavyttringar finansiering, skatt och används för att följa upp huruvida bolaget kan generera ett tillräckligt positivt kassaflöde för att upprätthålla och utvidga sin verksamhet
Fritt kassaflödeTotalt kassaflöde från den löpande verksamheten samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten + Kassaflöde från investeringsverksamheten exkl. förvärv och avyttringar av dotterbolag
Nyckeltalet visar kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter och det används för att det är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassagenerering /Cash Conversion (%)Kassagenerering eller Cash Conversion i % är definierad som operativt kassaflöde dividerat med EBITDA
Operativt kassaflöde/EBITDA
Nyckeltalet används som ett effektivitetsmått på hur stor andel av ett företags resultat som omvandlas till kassa
NettoskuldKoncernens räntebärande skulder exklusive pensionsavsättningar justerade för likvida medel
Räntebärande skulder – likvida medel
Nyckeltalet är ett mått på bolagets skuldsättningsgrad och används av bolaget för att bedöma möjligheterna att leva upp till finansiella åtaganden
Nettoskuld /Justerad EBITDA R12 (LTM)Nettoskuld /Justerad EBITDA är ett mått för skuldsättningsgrad som definieras som utgående balans av nettoskulden i relation till rullande justerad EBITDA
Nettoskuld/Justerad EBITDA R12 (LTM)
Nyckeltalet används för att övervaka nivån på bolagets skuldsättning så att finansieringsavtalets covenanter efterlevs
Rörelsemarginal (%)Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Rörelseresultat (EBIT)/Nettoomsättning
Nyckeltalet används för att följa upp hur stor andel i procent av rörelsens nettoomsättning som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att bolagets kostnader har betalats
EBITDA exklusive IFRS 16 effektRörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, justerat för IFRS 16 effektNyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten, exklusive effekter från IFRS 16. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effektRörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat, justerat för IFRS 16 effekt
Justerad EBITDA + netto IFRS 16 effekt på EBITDA
Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten med en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten, exklusive effekter från IFRS 16. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Operativt kassaflöde exklusive IFRS 16 effektTotalt kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive skatt, finansnetto samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter, justerat för IFRS 16 effekter
Operativt kassaflöde – netto IFRS 16 effekt på EBITDA – Förändring i rörelsefordringar/skulder hänförligt till IFRS 16
Nyckeltalet visar kassaflödet från bolagets verksamhet, exklusive företagsförvärv, företagsavyttringar finansiering, skatt, exklusive effekter från IFRS 16 och används för att följa upp huruvida bolaget kan generera ett tillräckligt positivt kassaflöde för att upprätthålla och utvidga sin verksamhet
Fritt kassaflöde exklusive IFRS 16 effektTotalt kassaflöde från den löpande verksamheten samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter, justerat för IFRS 16 effekter
Fritt kassaflöde – netto IFRS 16 effekt på EBITDA – Förändring i rörelsefordringar/skulder hänförligt till IFRS 16 + räntebetalningar hänförlig till IFRS 16
Nyckeltalet visar kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter, exklusive effekter från IFRS 16 och det används för att det är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
Nettoskuld exklusive IFRS 16 effektKoncernens räntebärande skulder, justerat för IFRS 16 effekt, exklusive pensionsavsättningar justerade för likvida medel
Nettoskuld – leasingskulder relaterat till fastigheter och fordon
Nyckeltalet används för att beräkna skuldsättningsgraden, exklusive effekter från IFRS 16
Nettoskuld / Justerad EBITDA R12 (LTM) exklusive IFRS 16 effekterNettoskuld /Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekter är ett mått för skuldsättningsgrad som definieras som utgående balans av nettoskulden, justerad för IFRS effekter, i relation till rullande justerad EBITDA, justerad för IFRS 16 effekter
Nettoskuld exklusive IFRS 16 effekt/Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekt R12 (LTM)
Nyckeltalet används för att övervaka nivån på bolagets skuldsättning så att finansieringsavtalets covenanter efterlevs
Mogna enheterMogna enheter inkluderar entreprenadenheter vid övertagande och egen regi enheter som varit i Ambeas drift i minst 24 månader.Nyckeltalet används för att visa EBITA-marginal hos enheter i stabilt tillstånd att jämföras med total EBITA-marginal som även inkluderar nystartade enheter
EBITA exklusive IFRS 16 effektRörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, justerat för IFRS 16 effekt
EBITA + netto IFRS 16 effekt på EBITA
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten, exklusive effekter från IFRS 16. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher
Justerad EBITA exklusive IFRS 16 effektRörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar justerat för poster från sådana händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat, justerat för IFRS 16 effekt
Justerad EBITA + netto IFRS 16 effekt på EBITA
Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten, exklusive effekter från IFRS 16. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher

Delårsrapporter och årsredovisningar