Om Ambea

Ambea är Skandinaviens kunskapsledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Ambea har mer än 30 000 medarbetare på drygt 950 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Verksamheten grundlades för mer än 100 år sedan och Ambea är noterat på Nasdaq Stockholm.


Verksamheter

Medarbetare

Omsorgstagare

Kommuner är våra uppdragsgivare

Våra tjänster

Äldreomsorg (Ä): På Ambeas över 100 äldreboenden bor omsorgstagarna i egen lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen, aktiviteter och måltider. Personal finns på plats dygnet runt. Vi erbjuder även hemtjänst på utvalda orter i Sverige.

Omsorg inom funktionsnedsättning (F): För personer med bestående funktionsnedsättning har Ambea omsorgstjänster för livets alla behov och faser: från barnboende och skola till grupp- och serviceboende samt daglig verksamhet för vuxna. I Norge erbjuds även personlig assistans.

Stöd vid psykosocial problematik (P): Ambea erbjuder stödåtgärder för personer med psykosocial problematik, såsom missbruk och självskadebeteende. Exempel på insatser är HVB-hem, särskilt boende, familjehem, skyddat boende och öppenvård.

Kompetens- och bemanning (K): För att underlätta bemanningen inom välfärden erbjuder Ambea flexibla och effektiva lösningar.

Kompetensutveckling (U): Ambeas utbildningsföretag Lära utbildar och genomför kompetenshöjande insatser inom socialt arbete, omsorg, skola och behandling – internt och externt.

Uppdragsgivare

Ambeas uppdragsgivare är primärt kommuner runt om i Skandinavien som köper omsorg för sina kommuninvånare.

Kontraktsmodell

  • Egen regi: Omsorgsplatser i egen regi drivs i lokaler som Ambea hyr under en längre tid, ofta 10–15 år. Långsiktigheten ger förutsättningar att skräddarsy lokalerna för Ambeas arbetssätt och koncept. Kommuner köper platser efter behov.
  • Entreprenad: Vid entreprenadkontrakt tar Ambea över en existerande omsorgsverksamhet i kommunens lokaler och driver denna under en förutbestämd tid, vanligtvis fyra till fem år, ofta med möjlighet till förlängning om ytterligare två till fyra år.
  • Bemanning och utbildning: Enskilda tjänster eller abonnemang och ramavtal. Kunder kan vara kommuner, regioner, och enskilda företag
äldre och yngre kvinna vid piano

Ambea – kunskapsbolaget

Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet. Med satsningar på kompetensutveckling, språkutveckling och ett ledarskap som bygger på närvaro och delaktighet, ökar vi kunskapsnivåerna vilket i sin tur leder till färre avvikelser och högre kundnöjdhet.
pictogram sol med text Vision Vi gör världen lite bättre en människa i taget

Vision, värderingar och uppdrag

Som en stabil bas för alla medarbetare i koncernen finns Ambeas värdegrund Vår värld. Den består av vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar; respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.
Äldre dam med grå kofta ler mot vårdbiträde.

Vår historia

Ambeas historia är framför allt våra enskilda verksamheters historia. De äldsta startade i början av 1900-talet, det vill säga för mer än 100 år sedan.