Ambeas historia är framför allt våra enskilda verksamheters historia. De äldsta startade i början av 1900-talet, det vill säga för mer än 100 år sedan.

Här har idéer om vård och omsorg vuxit fram som har bidragit till att utveckla den svenska omsorgen. Kunskap, forskning och innovationer har genom åren lett fram till förändringar av synen på människors rättigheter och vilket stöd samhället ska ge. På så sätt har den svenska välfärdsstaten vuxit fram. Vi är stolta över att våra verksamheter har varit och är en viktig del av den utvecklingen.

2022

Klara avyttrar läkarbemanning

Klara Kompetens avyttrar sin läkarbemanning till förmån för att fokusera kring tjänster och kompetenslösningar såsom sjuksköterskepatruller, elevhälsa och rehabteam.

2022
2022

Klara får unik marknadsposition inom elevhälsa

Ambeas bemanningsverksamhet Klara förvärvar SkolPool, marknadsledare inom elevhälsans medicinska insatser.

2022
2021

Altiden förvärvar dansk omsorgsverksamhet

Altiden,Danmark förvärvar EKKOfondens omsorgsverksamhet. EKKOfonden är en av Danmarks största utförare inom social omsorg för unga och vuxna.

2021
2021

Mark Jensen blir ny vd

Mark Jensen tillträder som ny vd och koncernchef för Ambea den 8 mars.

2021
2020

Coronapandemin

Coronapandemin påverkar våra verksamheter kraftigt och framför allt äldreomsorgen i Sverige. Vardaga inför besöksförbud på verksamheter tre veckor innan nationellt förbud inträder.

2020
2019

Aleris Omsorg förvärvas

Ambea förvärvar den 21 januari 2019 Aleris omsorgsverksamheter. Därigenom blir Ambea den marknadsledande omsorgsaktören i Sverige, Norge och Danmark med cirka 900 verksamheter och 26 000 medarbetare.

2019
2017

Ambea börsnoteras

Ambea noteras på Nasdaq-börsen i Stockholm den 31 mars.

2017
2016

Lära lyfter kunskapsnivån i omsorgen

All utbildnings- och kompetensverksamhet samlas i ett nytt utbildningsbolag, Lära. Lära utvecklar och erbjuder kompetenshöjande insatser genom utbildningar och handledningar inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola.

2016
2015

Östersundsstudien – ett viktigt bidrag till utvecklingen av äldreomsorgen

Slutrapport i den s k Östersundsstudien där ett offentligt drivet äldreboende jämförs med Vardagas äldreboende Skogsbruksvägen.

2015
2013

Demensakademin – en expertgrupp för stöd och kompetenshöjning

Demensakademin bildas inom Vardaga.

2013
2013

Nytida och Vardaga nya verksamhetsområden

Nytida och Vardaga bildar två nya verksamhetsområden inom Ambea.

2013
2012

Sjukvårdsverksamheten säljs

Sjukvårdsverksamheten säljs till Capio och året därpå avvecklas hemtjänsten i egen regi.

2012
2011

Carema-affären gav ökad transparens och bättre rutiner

Koppargården i Vällingby utanför Stockholm uppmärksammas i det som kommer att kallas ”Carema-affären”.

Läs mer

2011
2011

Djur i vården införs

Vårdhunden Othello påbörjar sin tjänstgöring i Vardaga.

2011
2010

Ny ägare

3i säljer Ambea till investmentbolagen Triton Partners och KKR.

2010
2007

Namnbyte

Namnbyte till Ambea AB.

2007
2006

Kvalitetssystem utvecklas

Utvecklingen av Ambeas kvalitetssystem Qualimax påbörjas.

2006
2000

Järva VIP-skola med fokus på varje elev

Första VIP-skolan startar i Ulriksdal Solna, Järva VIP som i dag finns i Sollentuna och sedan 2005 är en del av Nytida.

2000
1999

Ny diskrimineringslag som omfattar funktionsnedsättning

Den första diskrimineringslagstiftningen som omfattar funktionsnedsättning börjar att gälla och reglerar rättigheter i arbetslivet.

1999
1996

Nordvård startas

Nordvård, som senare blir Carema Vård och Omsorg AB, startas. Året därpå förvärvas Orkidén AB som blir grunden till Nytida.

1996
1995

Psykiatrireformen, Psyk-ädel träder i kraft

Psykiatrireformen, Psyk-Ädel träder i kraft. Syftet är att förbättra psykiskt funktionsnedsatta personers situation i samhället genom att bland annat stimulera utbyggnaden av bostäder och utveckla dagliga verksamheter. De stora mentalsjukhusen stängs.

1995
1994

Först med hyrläkare

Sveriges första bemanningsföretag för att hyra ut läkare startas. Företaget blir 2000 Rent a Doctor, det första bemanningsföretaget inom Ambea för att efterföljande år utökas med Renta a Nurse, CareTeam och Rent a Socionom.

1994
1994

LSS – frihetsrevolutionen

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade träder i kraft den 1 januari.

1994
1993

Agaten öppnar

Det privatägda äldreboendet Agaten i Göteborg öppnas. De första hyresgästerna flyttar in november. Ingår i dag i Vardaga.

1993
1992

Från undantag och fattigstugor till Ädelreformen

Ädelreformen genomförs. Kommunerna får ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. De tar därmed över en del uppgifter som tidigare legat på landstingen. Kommunerna får även ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd.

1992
1992

Friskolereformen genomförs

Friskolereformen, som gör det möjligt för andra än kommuner att driva skolor, genomförs. Samtidigt införs det fria skolvalet, som ger eleverna rätt att välja skola.

1992
1989

Omyndighetsförklaringen upphävs

Omyndighetsförklaringen upphävs och alla medborgare över 18 år får rösta.

1989
1987

Provita startar missbruksbehandling

Provita i Malmö startar sin missbruksbehandling 1987. Sedan dess har runt 10 000 personer fått rehabilitering enligt 12-stegsmodellen hos Provita. Ingår idag i Nytida.

1987
1974

Rätt att gifta sig

Personer med psykisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning får rätt att gifta sig.

1974
1969

Skarpnäck Care startar

Skarpnäck Care, som ingår i Nytida, startar hem för alkoholiserade män i södra Stockholm.

1969
1968

Edsby slott – äldreboende i slottsmiljö

Det tidigare flickpensionatet Edsby slott i Upplands Väsby blir äldreboende. Idag är det en del i Vardaga.

1968
1968

Omsorgslagen träder i kraft

Omsorgslagen träder i kraft, som ger landstingen ansvar för omsorgen av personer med utvecklingsstörning. De som vårdar sina anhöriga får rätt till avlastning. Lagen ger även rätt till undervisning och daglig verksamhet. Lagen revideras 1986.

1968
1966

Krav på tillgänglighet i allmänna lokaler

Bestämmelser om tillgänglighet införs med krav på att allmänna lokaler ska vara tillgängliga ”i skälig omfattning”.  Regelverket har därefter utökats och skärpts. Sedan 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.

1966
1965

Statens handikappråd inrättas

Statens handikappråd inrättas som den första myndigheten i handikappfrågor.

1965
1959

Vallbostrand satsar på riktiga jobb

Daglig verksamhet i Vallentuna startar med målsättningen att skapa riktiga jobb. De får patent på Lusen-spelet på 1980-talet som fortfarande tillverkas och säljs. I dag en del av Nytida.

1959
1958

Trehörna – dagliga sysslor från dag ett

Trehörna omsorger startar, i dag en del av Nytida.

1958
1944

Skolplikt för “bildbara” barn

Barn med utvecklingsstörning som anses ”bildbara” får skolplikt. 1962 får barn med rörelsehinder skolplikt och först 1968 får alla barn med utvecklingsstörning skolplikt.

1944
1943

Leo Kanner skriver om autism

Leo Kanner, österrikisk-amerikansk barnläkare, beskriver i en artikel barn med, vad han kallade, autistiska störningar i den känslomässiga utvecklingen, eller tidig infantil autism. Ordet kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv.

Året därpå publicerar den österrikiske barnläkaren Hans Asperger en artikel om en grupp barn och ungdomar, övervägande pojkar, med ett avvikande beteendemönster. Det dröjer dock 40 år innan begreppet Aspergers syndrom myntas.

1943
1931

Ordet demens kommer till Sverige

Ordet demens används för första gången i Sverige. Demens kommer från latinets de = utan och mens = sinne.

1931
1927

Vårdverksamheten i Solhaga startar

Solhaga, ett vårdhem för vuxna med funktionsnedsättning startar i Lödöse, i dag en del av Nytida.

1927
1925

Vård i hemmiljö när Berglunda startade

Berglunda vårdhem för sinnessjuka får tillstånd att starta. Idag en del av Nytida.

1925
1922

Bergshyddan – sommarvillan som blev föregångare

Bergshyddan som idag är Taberg, och ingår i Nytida, startar boende.

1922
1921

Allmän rösträtt

Sverige får allmän rösträtt. Men undantagna är bland annat personer med psykiska funktionsnedsättningar.

1921
1918

Fattigvårdslagen

Fattigvårdslagen reformerar omsorgsverksamheten. Fattigstugorna blir ålderdomshem och en kommunal skyldighet. Fattigvårdslagen ersätts av Lagen om socialhjälp 1956 som i sin tur ersätts av Socialtjänstlagen, SoL, 1982.

1918
1913

Allmän pensionsförsäkring införs

Riksdagen beslutar om att som första land i världen införa allmän pensionsförsäkring, som i stort sett omfattar hela befolkningen. Pensionsåldern sattes till 67 år. 1960 infördes systemet med Allmän tjänstepension, ATP, 1999 beslöts om att reformera pensionssystemet.

1913
1908

Majgården – boende med mer än 100-årig tradition

Maria Karlsson inrättar hem för ”psykiskt klena barn”, Majgården i Gnesta som så småningom kommer att ingå i Solhagagruppen och senare i Nytida. Boendet heter i dag Fjällgatan Omsorger.

1908
1903

Omsorgen grundlades i Saltsjöbaden

Saltsjöbadens sanatorium och badanstalt byggs. 1953 blir det Saltsjöbadens sjukhus där numera Vardaga äldreboende är inrymt.

1903