Carema-affären gav ökad transparens och bättre rutiner

I oktober 2011 startade det som senare kom att kallas Caremaskandalen. Under hösten och början av 2012 publicerades över 4 000 artiklar och inslag, vilket gör händelsen till ett av de största mediedreven hittills i Sverige.

Upprinnelsen var en serie artiklar i Dagens Nyheter om konflikter på äldreboendet Koppargården i Vällingby i Stockholm, som då drevs av Carema Care. Flera medier hängde på, bland annat Sveriges Television, och bevakningen kom att utökas till fler verksamheter, både inom Carema och andra privata vård- och omsorgsgivare.

Det hade förekommit problem på Koppargården redan innan Carema Care tog över driften 2008. Man hade arbetat hårt med att försöka lösa dessa, men lyckades inte helt. En del fel gjordes, både av Carema Care och av andra inblandade aktörer.

Medierna intresse gällde inledningsvis vården och omsorgen, men kom efter hand att riktas mera mot ägare och ledning. Det blev också upptakten till debatten vinsterna i välfärden.

Senare har flera av varandra oberoende granskningar, visat att mediernas skildring av Koppargården var ensidig och innehöll många felaktigheter och överdrifter. Bland annat påstods att man vägde blöjor och även återanvände dem, för att spara. Vad som inte framkom är att utprovning av inkontinensskydd genom vägning är en av Socialstyrelsen rekommenderad metod, som är mycket vanligt förekommande inom vård och omsorg.

Händelserna 2011-2012 ledde till att Ambea initierade en omfattande genomgång av alla processer i företag, skärpte rutinerna och förbättrade kontrollsystemen. Det har gjort att Ambea i dag har branschens ledande kvalitetsledningssystem. Det finns ett väl fungerande early warning-system för att tidigt upptäcka enheter där det kan förekomma problem och att åtgärda dessa. Det finns idag en stor medvetenhet i hela organisationen om att vikten av att rapportera brister och att omedelbart åtgärda dessa.

Carema-affären har bidragit till en ökad transparens. Avvikelser och anmälningar redovisas öppet i vårt kvalitetsbokslut. Dessutom genomförs löpande mätningar av kvaliteten och vårt kvalitetsindex är tillgängligt för varje enhet på verksamheternas hemsidor. Sammantaget har detta gjort att Ambea i dag står starkare än någonsin.