Vision, värderingar och uppdrag

Som en stabil bas för alla medarbetare i koncernen finns Ambeas värdegrund Vår värld. Den består av vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar; respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Vår värld utgör grunden för en organisation där alla drar åt samma håll och skapar stolthet kring vår gemensamma uppgift: att på bästa sätt ge stöd och hjälp till omsorgstagarna.

Vår värld är en viktig grundplatta i allt från det första rekryteringssamtalet och genom hela anställningen med
lönesamtal till dagliga diskussioner och beslut. Den påminner oss alla om varför vårt företag finns, kärnan i vårt
uppdrag och hur vi bemöter omvärlden och varandra. Inte minst är Vår värld en praktisk vägledning i vardagen –
något varje medarbetare kan luta sig mot tillsammans med rutiner, processer och koncept.

Gott ledarskap är en förutsättning för att Ambeas verksamheter ska fungera och utvecklas. Utmärkande för ledarskapet inom Ambea är chefer som är närvarande och delaktiga i medarbetarnas vardag.

picotgram hus moln människor flagga sol med vision, värderingar, uppdrag inskrivet elementen

Uppförandekod – våra etiska riktlinjer

Ambeas uppförandekod bygger på våra värderingar – respekt, ansvar, enkelt och kunskap – och är våra etiska riktlinjer. Den är vägledande för hur Ambea som företag och våra medarbetare förväntas agera. Uppförandekoden ska bidra till att stärka vår kultur, vårt dagliga arbete, diskussioner och beslut.

Vår uppförandekod ställer krav på nolltolerans mot alla former av kränkande beteende utifrån funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, social bakgrund, ålder, nationalitet eller religion. För oss är det viktigt att alla behandlas lika och ges samma möjligheter. Det gäller omsorgstagare och deras närstående, våra medarbetare men även uppdragsgivare och andra intressenter som vi arbetar tillsammans med.

Uppförandekoden fungerar också som ett paraply för andra policys och styrande dokument. Den baseras på internationella ramverk som FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s hållbarhetsmål och ILOs konventioner.

Uppförandekoden skrivs under vid anställning i Ambea-koncernen.

Ambeas visselblåsarfunktion – Trumpet

Ambea värnar om en öppen och sund kultur där alla medarbetare kan och vill rapportera avvikelser. Anmälan sker i första hand till närmaste chef. Under året införde Ambea en ny extern visselblåsarfunktion, Trumpet, istället för de interna visselblåsarfunktioner som funnits tidigare. Lösningen är anpassad till nya lagkrav och har införts i samtliga länder och verksamhetsområden. Där kan medarbetare anonymt och konfidentiellt anmäla missförhållanden till en extern handläggare för en första bedömning.

Ambea följer all relevant lagstiftning och i Sverige finns dessutom meddelarskydd i den offentliga sektorn vilket vi också tillämpar. Innebörden är att medarbetare har rätt att anonymt vända sig till media och att arbetsgivaren inte har rätt att efterforska källan till uppgifterna.