Klimatpåverkan

När det gäller miljö anpassar vi verksamheten till klimatförändringar och ställer om till fossilfritt. Vi har en ambitiös målsättning att minska klimatavtrycket med 50 procent till år 2025, jämfört med 2019.

Med några år kvar har vi kommit långt men är ännu inte framme. Här är samarbeten med uppdragsgivare, myndigheter, leverantörer, andra företag och fackliga organisationer viktiga, liksom vår egen innovationsförmåga och starka ambition att minimera inverkan på planetens resurser.

Äldre dam i trädgård.

Här finns utsläppen

Vår utgångspunkt är att ta ansvar för, och minska, de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till för att ligga helt i linje med Parisavtalet och netto noll utsläpp till 2050. För att sätta in rätt resurser på rätt plats behövs en heltäckande bild av utsläppen längs med hela värdekedjan.

Sedan starten med datainsamling 2019 har vår kunskap ökat om var störst klimatavtryck finns. Inom direkta utsläpp, så kallade Scope 1, är klimatavtrycket främst från transporter inom verksamheten. Inom Scope 2 ser vi avtryck från värme och viss el. Och, inom Scope 3, indirekta utsläpp, finns mat, förbrukningsmaterial och avfall. För Ambea finns störst utsläpp inom Scope 3, drygt 80 procent.

Så minskar vi avtrycket

Våra totala utsläpp om 24 999 ton koldioxidekvivalenter (tCO2 e) motsvarar ungefär utsläppen från cirka 3 000 svenskars årliga konsumtion (Naturvårdsverket 2021), en siffra som kan jämföras med våra 14 500 omsorgstagare.

De kommande åren riktar vi in oss mot att hitta gemensamma lösningar tillsammans med kunder, fastighetsägare, matleverantörer och leverantörer av förbrukningsmaterial för att minska avtrycket. Vi riktar också våra insatser mot fossilfria fordons- och energilösningar, bland annat genom att fasa ut fordon med fossila bränslen. Vi har till exempel påbörjat ett arbete med att övergå till miljövänliga elbilar.

Två gånger per år följs miljöarbetet upp genom egenkontroll i verksamheterna. Då utvärderas uppfyllelsen av en rad miljöaspekter, däribland kemikalie- och avfallshantering.