Klimatpåverkan

När det gäller miljö anpassar vi verksamheten till klimatförändringar och ställer om till fossilfritt. Vi har en ambitiös målsättning att minska klimatavtrycket med 50 procent till år 2025, jämfört med 2019.

Med några år kvar har vi kommit långt men är ännu inte framme. Här är samarbeten med uppdragsgivare, myndigheter, leverantörer, andra företag och fackliga organisationer viktiga, liksom vår egen innovationsförmåga och starka ambition att minimera inverkan på planetens resurser.

Här finns utsläppen

Vår utgångspunkt är att ta ansvar för, och minska, de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till för att ligga helt i linje med Parisavtalet och netto noll utsläpp till 2050. För att sätta in rätt resurser på rätt plats behövs en heltäckande bild av utsläppen längs med hela värdekedjan.

Sedan starten med datainsamling 2019 har vår kunskap ökat om var störst klimatavtryck finns. Inom direkta utsläpp, så kallade Scope 1, är klimatavtrycket främst från transporter inom verksamheten. Inom Scope 2 ser vi avtryck från värme och viss el. Och, inom Scope 3, indirekta utsläpp, finns mat, förbrukningsmaterial och avfall. För Ambea finns störst utsläpp inom Scope 3, drygt 80 procent.

Så minskar vi avtrycket

Våra totala utsläpp om 29 602 ton koldioxidekvivalenter (tCO2 e) motsvarar ungefär
utsläppen från 3 700 svenskars årliga konsumtion (Naturvårsverket, 8 ton CO2e/svensk), en siffra som kan jämföras med våra 16 500 omsorgstagare. De kommande åren riktar vi våra insatser mot fossilfria fordons- och energilösningar, bland annat genom att fasa ut fordon med fossila bränslen, och vi hittar gemensamma lösningar tillsammans med kunder, fastighetsägare, matleverantörer och leverantörer av förbrukningsmaterial för att minska avtrycket.

Två gånger per år följs miljöarbetet upp genom egenkontroll i verksamheterna. Då utvärderas uppfyllelsen av en rad miljöaspekter, däribland kemikalie- och avfallshantering.

Ambea och Norrmejerier i nytt hållbart samarbete

Ambea och Norrmejerier inleder ett nytt samarbete som ska bidra till matglädje hos drygt 8.000 svenska omsorgstagare, lägre klimatpåverkan och en etisk leverantörskedja.