Strategi för framtidssäkrad omsorg

Ambea är det kunskapsledande omsorgsföretaget i Skandinavien. Vi har en hundraårig historia av att utveckla omsorgen i samhället, alltid utifrån omsorgstagarnas behov och alltid som en samarbetspartner till det offentliga.

De närmaste åren förväntas omsorgsbehoven öka kraftigt, på grund av en växande och åldrande befolkning. Det skapar nya möjligheter för Ambea och med strategi för framtidssäkrad och hållbar omsorg tar vi nästa steg i utvecklingen.

Utifrån samhällets behov fortsätter vi våra satsningar på kompetensutveckling, tydliga koncept och ramverk inom våra affärsområden. Det skapar förutsättningar för en omsorg med hög kvalitet som är individanpassad och samtidigt kostnadseffektiv. Ambea har identifierat och kommer att arbeta med fyra strategiska fokusområden:

Mark Jensen sitter i en soffa med två äldre kvinnor och fikar

Vi erbjuder omsorgstjänster med kunden i fokus

Med utgångspunkt i våra omsorgstagares och uppdragsgivares behov hjälper vi samhället inom prioriterade segment av äldre- och socialomsorg.

 • Kundkännedom och tydliga anbudsprocesser
  Vi har tydliga erbjudanden som gör det enkelt för både uppdragsgivare och omsorgstagare att fatta beslut. Genom god kundkännedom kan vi hela tiden utveckla våra tjänster och erbjuda det våra kunder efterfrågar, snabbt och effektivt.
 • Flexibilitet för att möta nya krav och förväntningar
  Vi utvecklar kontinuerligt vårt tjänsteinnehåll för att tillgodose behoven utifrån såväl omsorgstagarens som uppdragsgivarens perspektiv.
 • Tillväxt som stärker affären
  Vår kärnverksamhet är att utveckla boendeomsorg men vi kan även inkludera närbesläktade tjänsteområden, när det stärker vår affär och kärnverksamhet. Vi är organiserade så att vi snabbt kan ta tillvara möjligheter och agera proaktivt på risker. Vi arbetar systematiskt och använder hela organisationens kunskap för att kunna växa hållbart och strukturerat.

Vi levererar kvalitet genom kompetens

Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet. Med satsningar på kompetensutveckling, språkutveckling och ett ledarskap som bygger på närvaro och delaktighet, ökar vi kunskapsnivåerna vilket i sin tur leder till färre avvikelser och högre kundnöjdhet.

 • Utbildningsorganisationen Lära
  Vi bygger och utvecklar kompetens, både inom vår egen organisation och till andra aktörer. Här spelar vår utbildningsorganisation Lära en nyckelroll. Lära hjälper oss att tillföra branschen fler välutbildade medarbetare med rätt kompetens och säkerställer en god och relevant kunskapsnivå hos våra medarbetare.
 • Starkt arbetsgivarvarumärke och nya rekryteringsbaser
  Vi vill vara det naturliga förstahandsvalet för studenter och nya medarbetare. Därför utvecklar vi hela tiden nya rekryteringsbaser och arbetar tillsammans med skolor och arbetsförmedlare för att skapa praktikplatser och ge fler personer möjlighet att komma in i omsorgsbranschen.
 • Branschens bästa ledare
  Vi fortsätter att utveckla ett ledarskap som präglas av ett aktivt och närvarande förhållningssätt, med delaktiga medarbetare som tar ansvar för omsorgskvalitet och vår gemensamma arbetsmiljö.

Vi skapar tid för omsorg

Vår tid är något av det viktigaste vi kan ge till våra omsorgstagare. Våra processer och arbetsverktyg stöttar oss att frigöra tid för omsorg och bidrar till att uppnå en jämn och hög kvalitet.

 • Systematiskt kvalitetsarbete
  Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt för den enskilde medarbetaren och chefen att göra rätt i varje given situation. Vårt systematiska kvalitetsarbete, tillsammans med ett ständigt lärande, är grundläggande för att möta våra olika kunders höga kvalitetskrav.
 • Tid på rätt saker
  Vi ser över arbetsverktyg så att de stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet. Våra processer revideras två gånger per år. Alla ska känna sig trygga med våra rutiner och ska kunna lägga tiden på rätt saker.
 • System som underlättar
  Vi utvecklar framtidens digitala arbetsplats för att minska och underlätta administrativa uppgifter. Till exempel mobila system som möter medarbetarnas behov.

Vi accelererar innovation och välfärdsteknologi

Teknikutvecklingen går snabbt och förväntningarna från både omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare förändras. Välfärdsteknik kan både bidra till en bättre omsorg, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ge ökad effektivitet.

 • Öka utvecklingstakten i omsorgen
  Vi är innovativa och söker hela tiden samarbeten för att öka utvecklingstakten inom omsorgen.
 • Underlätta vardagen och höja kvaliteten
  Vi söker efter innovativa lösningar som kan bidra till högre kvalitet och underlätta vardagen för både omsorgstagare och medarbetare.
 • Skapa nya affärer
  Vi vill öka innovationstakten i omsorgssektorn och utvecklar innovativa lösningar genom utveckling av kärnverksamheten, bolagsförvärv och strategiska samarbeten.

Hållbar omsorg

Vid sidan av våra fokusområden har hållbarhetsarbetet en central roll vår strategi.