Nyheter

Studie visar hur äldreomsorgen kan utvecklas

I välfärdsdebatten finns en uppfattning att företagen uppnår sin vinst på bekostnad av personalen eller kvaliteten i verksamheten. Vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet i den svenska välfärden saknas dock. För att ge större insikt i debatten har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget Sirona belysa hur Vardaga, som stor omsorgsaktör, leder och styr sin verksamhet för att få hög kvalitet, låga kostnader och utrymme för vinst.

Att äldreomsorgen bedrivs på ett succesivt klokare sätt är nödvändigt för att klara utmaningen med en åldrande befolkning. Kvalitetsresultaten är också generellt sett goda för företagen i äldreomsorgen, framhåller Svenskt Näringsliv.

Av Sironas granskning av Vardaga framgår att företagets storlek och specialisering bidragit till dess konkurrenskraft. Bland annat kan företaget jämföra olika verksamheter och därigenom identifiera bästa praxis för verksamheternas processer.

Lägre kostnad och högre kvalitet

Vardagas kostnader för driften av äldreboenden ligger mellan 16 och 29 procent lägre än de kommuner som företaget är verksamt i. Dessutom ligger Vardaga i genomsnitt avsevärt högre (87 poäng) än kommunala boenden (53 poäng) i Socialstyrelsens enhetsundersökning 2017. I brukarundersökningen ligger Vardaga i linje med övrig äldreomsorg gällande boendenöjdhet, och högre på egen regi-enheterna.

Medarbetarutveckling och målstyrning

Vidare konstaterar Sirona att Vardaga kan ge duktiga medarbetare möjlighet att växa, till exempel genom chefsprogram och utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor. Centralt stöd ges till enheter som släpar efter kvalitetsmässigt eller ekonomiskt. Konkurrenskraften uppnås inom ramen för en målstyrnings- och uppföljningsmodell som beaktar såväl kvalitet och personal som ekonomi (Kvalitets- och HR-index samt Full Koll för regelbunden uppföljning av alla enheter). Hög beläggningsgrad och behovsanpassad schemaläggning bidrar också till ett resultat som ger överskott.

Konkurrens från såväl kommunerna själva som från små innovationsbenägna företag är dock nödvändigt. Brukarnas valfrihet är också viktigt för att säkra och stimulera kvalitet, sammanfattar Sirona.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida