Tydlig väg framåt med uppdaterad strategi

Vd-intervju

I en intervju sammanfattar Ambeas vd Mark Jensen några av årets viktigaste händelser och blickar framåt.

Hur skulle du sammanfatta 2022 för Ambea?
Ett stabilt år med god tillväxt trots en turbulent omvärld. Ambea nådde under året sin högsta omsättning någonsin vilket inneburit att vi kunnat ge ännu fler omsorgstagare stöd och hjälp. Efterfrågan på äldreomsorg och socialomsorg i Sverige var god och Vardaga och Nytida utvecklades positivt under året. Inom Stendi har vi arbetat med anpassningar av kapaciteten och att ha rätt bemanning, vilket började visa resultat under årets andra hälft. Vi kommer under 2023 att fortsätta arbetet med att stärka lönsamheten i Stendi. I Danmark och Altiden har det varit fokus på integration av ett flertal förvärv och att skapa en stabil och hållbar plattform för framtida tillväxt. I vårt minsta affärsområde Klara, har vi under året genomfört en strategisk omställning med både förvärv och avyttringar som skapar ännu bättre möjligheter framåt.

porträtt Mark Jensen vik skjorta svart kavaj

Något speciellt som du vill lyfta fram från året?
Alla möten med våra omsorgstagare och medarbetare. Jag prioriterar att göra många besök ute i våra verksamheter och överallt möts jag av kollegor med stor kunskap och högt engagemang. Min upplevelse är att vi hela tiden strävar mot vår vision, vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det innebär att vi hela tiden rör oss framåt och utvecklar vår verksamhet på alla nivåer. Det är också tydligt att omgivningens krav på oss ökar, så det systematiska kvalitetsarbetet vill jag lyfta fram. Jag vill också skicka ett stort tack till alla våra medarbetare för deras värdeskapande insatser under året.

Hur har händelser i omvärlden påverkat Ambea?
På flera olika sätt. Rysslands krig mot Ukraina har naturligtvis skapat mänskligt lidande och vi har försökt hjälpa det ukrainska folket och samhället med olika insatser. Vi har haft insamlingar och donerat medel för att hjälpa till med humanitära insatser i landet. I Sverige har vi bidragit med fastigheter som kunnat användas som flyktingboenden och vi har skapat praktikplatser och arbetstillfällen för dem som flytt kriget. Våra verksamheter har även anordnat lopp och aktiviteter för att samla in kläder, mat och hygienartiklar som sedan skickats till Ukraina. Jag är verkligen stolt över det engagemang och de lokala initiativ som funnits inom organisationen. Därtill har vi som alla andra påverkats av den ekonomiska situationen med hög inflation och kraftigt ökade mat- och energipriser. Vi var snabba och vidtog åtgärder för att dämpa effekten men bedömer ändå att det har ökat våra kostnader med drygt 100 miljoner kronor för helåret.

Ni har uppdaterat er strategi?
Ja, det var en bra tidpunkt att uppdatera strategin för att driva Ambea framåt och tillvarata de affärsmöjligheter vi ser kommande år. Alla de skandinaviska länderna står inför ett kraftigt ökat omsorgsbehov på grund av en växande och åldrade befolkning. En åldrande befolkning innebär inte bara att omsorgsbehovet växer utan det sätter också press på kommunernas ekonomi. Här kan Ambea bidra och hjälpa våra uppdragsgivare med smarta och effektiva lösningar så att samhället kan bibehålla en individanpassad omsorg samtidigt som fler kan få del av omsorgen.

Berätta om strategin, vad är nytt?
Vi har döpt den till, Strategin för framtidssäkrad omsorg. Med det vill vi signalera att vi har lösningar på de välfärdsutmaningar samhället står inför och att vi bidrar till en hållbar utveckling. Vi har också identifierat och kommer arbeta med fyra strategiska fokusområden och den viktiga hållbarhetsdimensionen. Vi har tydliggjort vår position – vi ska vara det ledande omsorgsbolaget på de marknaderna vi verkar. Det innebär att vi fortsätter satsa på utveckling och lönsam tillväxt inom segment där vi är starka, men väljer bort områden där det finns låg utvecklingspotential som till exempel äldreomsorg i Norge eller hemtjänst i Danmark. Därtill lägger vi extra fokus på tjänsteutveckling utifrån våra omsorgstagare och uppdragsgivares behov och vårt outtröttliga arbete med kompetenshöjning och kvalitetsutveckling fortsätter. Vi vill också skapa mer tid för omsorg för våra medarbetare genom att ta bort onödig administration och öka innovationen inom välfärden. Vi går en spännande framtid till mötes och Ambea kan bidra med lösningar som skapar en hållbar omsorg, som räcker till alla.

Vad tror du om utvecklingen 2023?
Jag ser att vi kommer att fortsätta leverera en god och högkvalitativ omsorg till allt fler omsorgstagare. Under 2023 har vi något färre nyöppningar jämfört med 2022, men det kommer fler under 2024, så vi ska även förbereda oss för dessa. Sedan kommer vi arbeta med genomförande av strategin och vi kommer vara aktiva och söka kompletterande förvärv och arbeta med affärsmannaskapet i den löpande verksamheten. Vi kommer som alltid påverkas av vår omvärld och det ekonomiska läget, men det behöver inte bara vara negativt. När kommunernas ekonomi sätts under ökad press blir privata alternativ mer intressanta eftersom vi bidrar med kunskap, kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt så måste utbyggnaden av äldreomsorg öka kraftigt i Sverige och Danmark. Så jag skulle vilja se mer politisk dialog och samarbete kring hur vi skapar nya omsorgsboenden och det börjar bli bråttom för antalet äldre och demenssjuka ökar kraftigt de kommande fem, sex åren.

Har du några förslag på hur byggande kan öka?
Ja, två konkreta förslag som Ambea stöder är införandet av en nationell valfrihetsreform, exempelvis genom LOV (lagen om valfrihet), i alla svenska kommuner. Då skulle privata och ideella aktörer få möjlighet att med tydliga och stabila förutsättningar kunna skapa fler nya omsorgsboenden. Det skulle också innebära att människor får ökad möjlighet att välja boende efter eget önskemål och behov i stället för att fastna i köer med oro och sänkt livskvalitet som följd. För att öka etableringstakten i Danmark, där privata och ideella aktörer har rätt till samma ersättning som de kommunala verksamheterna, behövs en enhetlig och transparent modell för att räkna fram kommunernas kostnader, något vi även gärna skulle se i Sverige.

Några avslutande ord?
Vi ser med tillförsikt på framtiden och att kunna välkomna fler omsorgstagare till oss 2023. Omsorgsbehovet ökar kraftigt de kommande åren och där har vi en viktig roll att fylla. Vi är övertygade om att det är genom samarbete mellan det offentliga och privata som vi kan skapa de bästa lösningarna. Sedan vill jag tacka våra uppdragsgivare för deras förtroende, våra omsorgstagare som har sin vardag hos oss, deras anhöriga för gott samarbete och icke minst alla medarbetare för deras ovärderliga insatser.