Ytterst uppstår kvalitet i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för medarbetaren och chefen att göra rätt i varje given situation, så att våra medarbetare kan lägga tiden på rätt saker – omsorg som skapar kvalitet och värde.

  • Stödet till organisationen är samlat och systematiserat i Ambeas egenutvecklade och branschledande ledningssystem. Genom ledningssystemet säkerställer vi att vi ger vård och omsorg som överensstämmer med lagstiftning och våra interna regler.
  • Varje månad följer Ambea upp våra verksamheter med ett kvalitetsindex som består av ett antal viktiga kvalitets- och HR-parametrar.
  • På Ambeas verksamheter pågår löpande ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare.

En ständig källa till utveckling

Hör vd Mark Jensen berätta om koncernens systematiska kvalitetsarbete i filmen.

Våra kvalitetsmål är nära ihopkopplade med vårt hållbarhetsarbete. Vd Mark Jensen berättar mer i filmen.

Viktiga kvalitetsundersökningar

Omsorgstagarnas upplevelse av Ambea är det yttersta måttet på hur vi lyckas. Synpunkter från omsorgstagare och deras närstående är mycket viktiga för oss.

  • Ambea genomför årligen egna brukarundersökningar inom Altiden, Stendi, Nytida och Vardaga. Inom vissa målgrupper mäts även nöjdhet hos anhöriga och uppdragsgivare.
  • I Sverige är Socialstyrelsens enhetsundersökning och brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? viktig input och grunden i ett systematiskt kvalitetsarbete.
  • Liksom SKRs nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten som vänder sig till målgrupper inom individ- och familjeomsorg och LSS.

Avvikelsehantering – grunden till förändringsarbete

Vi har tydliga rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser och risker. Vi har en låg tröskel för avvikelser och det är bättre att skriva en avvikelserapport för mycket än en för lite. I Sverige är rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.