Vi tror att kvalitet och kompetens går hand i hand. Kvalitet uppstår framför allt i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare. Det ska vara enkelt för medarbetaren att alltid göra rätt sak. På så sätt kan våra medarbetare fokusera på det som verkligen betyder något – att ge omsorg som skapar kvalitet och värde. För att vi ska lyckas med uppdraget har vi ett systematiskt kvalitetsarbete och tydliga kvalitetsmål i alla våra verksamheter.

 1. Omfattande kvalitetsledningssystem
  Stödet till organisationen finns samlat i vårt kvalitetsledningssystem. Här finns styrdokument och rutinbeskrivningar som hjälper medarbetaren att ge vård och omsorg som överensstämmer med lagstiftning och våra interna regler.
 2. Kontroll och stöd av kvalitetsavdelningen
  Ambeas kvalitetsavdelning ser till att rutiner och styrdokument är uppdaterade och enligt myndigheternas krav och gällande lagstiftning inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Varje år gör de cirka 250 kvalitetstillsyner i våra verksamheter.
 3. Månatlig uppföljning av alla enheter
  Varje månad följer vi upp våra verksamheter med ett kvalitetsindex som består av nyckeltal inom HR och kvalitet. Det handlar till exempel om data utifrån medarbetarengagemang, kundnöjdhet, ledarskap och sjukfrånvaro.
 4. Brukar- och enhetsundersökningar
  Omsorgstagare och deras närståendes upplevelse av verksamheten är mycket viktiga. Varje år genomför Ambea egna brukar- och närståendeundersökningar i Altiden, Stendi och Vardaga. Nytida utför närståendeundersökningar inom utvalda segment. I Sverige genomför även Socialstyrelsen en brukarundersökning och Sveriges Kommuner och Regioner genomför en undersökning inom den sociala omsorgen. Socialstyrelsen i Sverige genomför också en enhetsundersökning, där verksamheten får besvara frågor om bland annat individens delaktighet, medarbetarnas kompetensutveckling och verksamhetens rutiner.
 5. Kundombud och visselblåsarfunktion
  I alla länder har vi en synpunkts- och klagomålsprocess, som ett komplement till den processen har vi oberoende kundombud. Genom vår externa visselblåsarkanal Trumpet kan våra medarbetare anonymt rapportera in om de ser något på arbetsplatsen som bryter mot våra etiska riktlinjer eller är kränkande särbehandling.
 6. Uppföljning av uppdragsgivare och myndighetstillsyner
  Verksamheterna i våra tre länder behöver många gånger tillstånd eller certifiering/ godkännande av olika myndigheter. Hos oss är det vanligast att tillståndet är kopplat till den enskilda enheten. Vi har även verksamheter som inte kräver tillstånd. Varje kvartal sker cirka 50 externa granskningar i våra verksamheter, från uppdragsgivare och myndigheter. Vi ser tillsynerna som ett tillfälle att utveckla verksamheten och redovisar dem öppet i varje kvartalsrapport.

“I en stor organisation med över 30 000 medarbetare och nästan 1 000 verksamheter är det systematiska kvalitetsarbetet en ständig källa till utveckling. Det handlar sällan om några stora revolutionerande händelser utan om små ständiga förbättringar som förfinar och utvecklar vår verksamhet”.

Mark Jensen, vd Ambea

En ständig källa till utveckling

Hör vd Mark Jensen berätta om koncernens systematiska kvalitetsarbete i filmen.

Våra kvalitetsmål är nära ihopkopplade med vårt hållbarhetsarbete. Vd Mark Jensen berättar mer i filmen.

Avvikelsehantering – grunden till förändringsarbete

Vi har tydliga rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser och risker. Vi har en låg tröskel för avvikelser och det är bättre att skriva en avvikelserapport för mycket än en för lite. I Sverige är rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.