Nytida: Stöd som stärker individen

Nytida är Sveriges ledande företag inom funktionsnedsättning. Vi ger stöd och omsorg till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

På Nytidas drygt 460 enheter arbetar 8 500 medarbetare med att ge stöd och omsorg som anpassas efter varje omsorgstagares styrkor, förmågor och önskemål. Verksamheten är indelad i tre segment: funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt skola.

Funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning såsom autismspektrumtillstånd och förvärvad hjärnskada är behovet av stöd och omsorg ofta livslångt. Nytidas breda utbud av tjänster innebär att vi kan erbjuda en komplett vårdkedja som ger individuellt utformat stöd genom livets alla faser och behov. För barn och unga finns tjänster såsom barnboenden och kollo samt korttidshem. För vuxna erbjuds bland annat grupp- och serviceboende och daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Syftet med individ- och familjeomsorgen är att stärka individen för att successivt klara av vardagen bättre och kunna leva ett självständigt liv. Omsorgstagarna har ett vitt spektrum av problematik, exempelvis missbruk, självskadebeteende eller kriminalitet, ofta i kombination med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nytida erbjuder individanpassat stöd såsom HVB-hem (hem för vård eller boende), särskilt boende, stödboende, familjehem, skyddat boende, öppenvård samt utredning för barn, unga och vuxna.

Skola

Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, känna trygghet och respekt samt få möjlighet att lyckas. För barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuder Nytida förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt skollagen. Undervisningen anpassas efter varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor.

Med varje omsorgstagare i fokus

Nytida erbjuder stöd och omsorg som kräver medarbetare med stor kunskap och kompetens inom vedertagen metodik. En viktig utgångspunkt är att insatserna skräddarsys för varje omsorgstagare. Fokus ligger på den enskildes styrkor, förmågor och önskemål. Målet är största möjliga självständighet och livskvalitet.

Ramverk för pedagogik

Ett redskap för att individanpassa stödet är Nytidas ramverk för pedagogik. Det är ett förhållningssätt och en vägledning som ger medarbetarna förutsättningar att förstå behov hos den enskilde och möta dessa med adekvata metoder och verktyg. Ramverket utgår från Ambeas värdegrund, evidensbaserad praktik, lågaffektivt bemötande och sätter individen i centrum.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Vi tror att kvalitet och kompetens går hand i hand. Kvalitet uppstår framför allt i mötet mellan…