Stendi: Omsorgslösningar i Norge

Stendi är den största privata omsorgsaktören i Norge. Här erbjuds en bred palett av omsorgslösningar för barn och unga, vuxna samt äldre.

Stendi är Ambeas norska affärsområde som bedriver rikstäckande verksamhet inom stöd och boende för vuxna, barn och unga. Dessutom erbjuder Stendi personlig assistans, äldreomsorg och hemtjänst. Bolaget har över 400 enheter och omkring 5 000 medarbetare runt om i Norge.

Stöd och boende för vuxna

Stendis individanpassade boende- och omsorgstjänster  riktar sig till personer med olika typer av komplexa biståndsbehov. En målgrupp är personer med funktionsnedsättningar, såsom autism och kognitiv funktionsnedsättning, där behovet av stödinsatser ofta är livslångt. Andra målgrupper är personer med exempelvis missbruksproblematik, tidig demens eller psykiatrisk problematik.

Omsorgen sker i form av boende med personaltäthet anpassad efter individens behov. För individer med stort omsorgsbehov finns serviceboende för en till fyra omsorgstagare med personal på plats dygnet runt. Mindre omfattande insatser inkluderar boendestöd, där omsorgstagaren bor kvar i sin egen lägenhet och får regelbundna besök av medarbetare från Stendi.

Som komplement till boendeomsorgen driver Stendi aktivitetscenter för att ge boende en meningsfull vardag i gemenskap med andra.

Stöd och boende för barn och unga

För barn och unga erbjuder Stendi boende i familjehem och särskilt boende. Insatserna riktar sig till barn och unga med olika typer av problematik och behov av stöd och omsorg, som av olika skäl inte kan bo kvar hemma. Som komplement finns tjänster efter avslutat boende, då den unga ska klara av att bo på egen hand.

Stendi erbjuder även avlastningsboende för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättning samt hjälp i hemmet för barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Personlig assistans

För barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättning erbjuder Stendi brukarstyrd personlig assistans (BPA). Tjänsten innebär att omsorgstagaren får stöd i vardagen för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och utforma sitt liv som hen vill.

Äldreomsorg

Stendi erbjuder också seniorlägenheter, äldreboenden och hemtjänst, som i huvudsak betalas av kommunerna efter biståndsbeslut till den äldre. På det nyrenoverade boendet Gabels Park, med 80 lägenheter i Oslo, betalar dock de boende själva för sin omsorg. Målgrupp är seniorer som
söker ett enkelt, tryggt och aktivt liv.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Ytterst uppstår kvalitet i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare. Utgångspunkten är att det ska vara lätt…